Motokiwo | Glarious – Calligraphy Font ~ $18

Glarious is a calligraphy font that perfect for you who needs a typeface for especially logotype, apparel, invitation, branding, packaging, advertising etc. This typeface is comes in uppercase, lowercase, punctuations, symbols & numerals, stylistic alternates, swashes, also support multilingual and already PUA encoded.


Foreign Languages Support: ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØŠÙÚÛÜÝŽßàáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõöøšùúûüýÿž


Every uppercase and lowercase have their alternates, so you can custom your word as you want with this OpenType features.

I hope you enjoy the font, please feel free to comment if you have any thoughts or feedback. Or simply send a PM or email at motokiwodesign@gmail.com Thanks for purchasing and have fun!

THÔNG TIN

Glarious - Calligraphy Font

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI