ndro | Explorado Typeface (3 font) ~ FREE

INTRODUCING “EXPLORADO TYPEFACE” modern hand painted typeface with a high and thin basic for this type so make me feel a great taste for this typeface to make any design. combination lettered script, serif, and sanserif can make you happy to creat any design with too much more illustration for support your work.
EXPLORADO can used for various purposes, such as the envelope design, logo, title, wedding invitations, letterhead, labels, newsletters, signage, posters, badges, etc.

THÔNG TIN

7848a2f9a597ac2f0ab20cb8cff422d6_resize

Explorado Typeface

Explorado Typeface

Explorado Typeface

Explorado Typeface

Explorado Typeface

Explorado Typeface

Explorado Typeface

Explorado Typeface

Explorado Typeface

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI