SusiType | Brights Diamond + EXTRAS (5 fonts) ~ $17

Introducing Brights Diamond , font duo that including feminine bold script calligraphy and monoline sans. PLUS WITH EXTRAS FLORAL ORNAMENT. Still not enough? This package also includes 45+ LIGATURE . Of course we all love ligature aren’t we?. We also give you some alternate character to increase the fun. So, what are you waiting for?


WHAT YOU GET


 • Brights Diamond Regular OTF & TTF
 • Brights Diamond Slant OTF & TTF
 • Brights Diamond Sans Regular OTF & TTF
 • Brights Diamond Sans Slant OTF & TTF
 • Brights Diamond Extras OTF & TTF
 • Brights Diamond Extras AI & EPS

 • Ligatures ✔
 • Alternates ✔
 • Discretionary Ligature ✔
 • PUA Encoded ✔
 • Contextual Alternates ✔
 • Swashes ✔

MULTILINGUAL ACCENT


ŁŽžŠŒšŸÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿ


FULL CHARACTER MAP


You could check the full character map at here : https://goo.gl/Tyv3Ty

THÔNG TIN

SusiType | Brights Diamond + EXTRAS (5 fonts) ~ $17

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI