Masanis | Brittaney // Modern Calligraphy Font (1 font) ~ $17

Meet our new font, Brittaney!

Brittaney is a modern and elegant font with a lot of stylistic alternates for your beautiful project. We made this font carefully so that each letter could be connected well and elegantly either using alternate or not.

with start and ending swash, and middle swash for some letters, this is very easy to use, just rely on your creativity !

Features :

 • Ligature & alternates
 • Simple installations
 • Standart Uppercase and Lowercase Alphabet
 • Numbers and Punctuations
 • Stylistic Alternates
 • Stylistic Sets
 • Contextual Alternate
 • OpenType Features
 • Ligatures
 • PUA Encoded
 • Multilingual support AÀÁÂÃÄÅCÇDEÈÉÊËIÌÍÎÏNÑOØÒÓÔÕÖUÙÜÚÛYÝŸỲŸ

THÔNG TIN

Masanis | Brittaney // Modern Calligraphy Font (1 font) ~ $17

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI