Lettersiro Co. | Perfect Sweet Trio (3 fonts) ~ $16

Fall in love with the delicious and charming Perfect Sweet font trio! It comes with more than 150 bonus colourful Illustrations that will easily turn any creative project into a true stand out.

This is our newest product called Perfect Sweet . This is a trio font (Script, Bold, Sans) that can be paired each other perfectly. We also give you more than 150 bonus colourful vector, you can make thousand designs, thousand logos with your creativity. This font and this vector is great for logo, illustration, book cover, poster, clothing, kids adventure, and many many others.
HIGHLIGHTS:

  • Perfect Sweet Script (TTF) font with natural brush stroke, comes with stylistic alternate and ligatures
  • Perfect Sweet Bold (TTF) font with Clean Stroke, comes with stylistic alternate and ligatures
  • Perfect Sweet Sans (TTF) font with rounded edge, this font is All Caps
  • More Than 150 Vectors (EPS format)
  • 30 Combination vectors (EPS Format) – Just examples of vector combination to give you ideas
  • Multilingual support – spread your message globally AÀÁÂÃÄÅCÇDÐEÈÉÊËIÌÍÎÏNÑOØÒÓÔÕÖUÙÜÚÛWYÝŸÆßÞþ

Software Requirement For Bonus Vectors :

  • Use software that supported eps format like corel draw, illustrator, and others

THÔNG TIN

Lettersiro Co. | Perfect Sweet Trio (3 fonts) ~ $16

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI