Garisman Std | Hasthon – Vintage Font (1 font) ~ $25

This font gives a feel of vintage, classic, old, handmade looked like. Already PUA Encoded and I think this font is perfect for people looking for vintage aesthetic or logo-type. Suitable for any graphic designs such as branding materials, t-shirt, print, business cards, logo, poster, t-shirt, photography, quotes .etc.

Hasthon Features:

  • All Caps Fonts
  • No special software is required
  • Included OTF, TTF, WOFF & WOFF2 (ready for webfont)
  • Ligatures
  • Numerals & Punctuations (OpenType Available)
  • Support for MAC or Windows
  • Support 12 Language: Afrikaans Danish Dutch Estonian Finnish German Icelandic Italian Norwegian Spanisch Swedish Zulu

With accents: AÀÁÂÃÄÅCÇDÐEÈÉÊËIÌÍÎÏNÑOØÒÓÔÕÖUÙÜÚÛWYÝŸỲŸÆŒßÞ (PUA Encoded Open)

THÔNG TIN

Garisman Std | Hasthon - Vintage Font (1 font) ~ $25

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI