Dm Studio | Mango Sticky – Handwritten Font ~ $12

Mango Sticky, a sweet handwritten font,
A Sweet Font for you sweetest moment!

Features:
– Uppercase
– Lowercase
– Numeric
– Symbols

Files :
– Mango Sticky OTF, TTF, WOFF

Thanks for every support, hope you like it!

How can I unzip product files?
PC: To extract a single file or folder, double-click the compressed folder to open it. Then, drag the file or folder from the compressed folder to a new location. To extract the entire contents of the compressed folder, right-click the folder, click Extract All, and then follow the instructions.

Mac: Double click the .zip file, then search for the product folder or product file.

If you continue to have trouble, check out this help file for more tips.

How do I install a font?
After you unzip your font product files, you will see .OTF or .TTF files. To install a font, just double click on the OTF or TTF file.

THÔNG TIN

Mango Sticky - Handwritten Font

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI