SiwoxS | Srikandy Script (1 font) ~ FREE

Srikandi is a smooth hand calligraphy, modern calligraphy wavy, which was created to meet the needs of your next design project. Srikandi, Can used for various purposes. such as the title, logo, correspondence, wedding invitations, letterhead, signage, labels, newsletters, posters, badges, t-shirt, etc.

Also supports in program, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw X version.

The Features of this fonts is: – Standart ligatures, – Stylistic Alternates

Files included:

Srikandi otf
Srikandi ttf
Srikandi Web Fonts (eot, svg, woff)
Features Basic Latin A-Z and a-z Numbers & Symbols

THÔNG TIN

Srikandy Script

 

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI