Letterhend Studio | Sabatons – Vintage Font Duo (4 fonts) ~ $25

Introducing, Sabatons – Vintage Font Duo.

Sabatons – Vintage Font Duo is a sans font that comes with script, both will match perfectly. The vintage feel is really perfect for you who needs a typeface for especially logotype, apparel, branding, packaging, advertising etc. This typeface is comes in uppercase, lowercase, punctuations, symbols & numerals, a bunch of alternate, ligatures, etc also support multilingual and already PUA encoded. Also with stamp version that will make the fonts more vintage!


Foreign Languages Support: ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝßàáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüýÿ


What will you get :

  • Sabatons Regular (OTF & TTF)
  • Sabatons Stamp (OTF & TTF)
  • Sabatons Script Regular (OTF & TTF)
  • Sabatons Script Stamp (OTF & TTF)
  • Bonus Illustrations (AI)

How to access opentype feature : http://letterhend.com/tutorials/using-opentype-feature-in-any-software/

THÔNG TIN

Letterhend Studio | Sabatons - Vintage Font Duo (4 fonts) ~ $25

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI