khurasan | Winterland Font (2 fonts) ~ $9

Winterland font a display typeface awesome character with 2 different style, regular and slant. Winterland font it’s perfect for namecard, poster, logo, magazine, cover, banner, tshirt and headers, or even large-scale artwork.

Features:

  • OpenType Features
  • Uppercase & Lowercase
  • Numeral & Punctuation
  • PUA Encoded
  • Multilingual support ÀÁÂÃÄÅÇEÈÉÊËIÌÍÎÏNÑOØÒÓÔÕÖUÙÜÚÛWYÝŸŸÆ

Files included:

  • Winterland (ttf & otf)
  • Winterland Slant (ttf & otf)
  • Winterland Vector Set (ai & eps)

THÔNG TIN

khurasan | Winterland Font (2 fonts) ~ $9

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI