Emily Spadoni | Storybook Calligraphy Script ~ $14

Meet Storybook! You asked for longer swashes and bigger swirls – so here they are. This fresh, warm, decorative hand-lettered typeface is perfect for weddings, logos, stationery & more!

I’ve included 4 files of additional decorative glyphs. Everything you create will be a completely unique work of art. And so much fun!! The combinations are endless!

5 Lower-case styles with Swashes & Swirls

Stylistic Common Letter Combinations

Multi-lingual Glyphs Also with sashes and swirls!

  • (Latin-1 Supplement) ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÝ ÑÒÓÔÕÖØŒÙÚÛÜ àáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõöðøœùúûüýÿ
  • (Latin Extended-A) ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġ ĤĥĨĩĪīĬĭĮįİıĹ弾ĿŀŃńŇňʼnŌōŎŏŐŐőŒœŔŕŘř ŚśŜŝŠšŤťŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽž

International and Special Punctuation


100% accessible in all programs It’s super easy to use. Just highlight the letter you want to change and choose from the alternate file of choice. Don’t have and alternate glyphs panel? No problem. I’ve added all the additional characters into alternate files to easily access all the x-tras on the keyboard. I even included a map!

WHATS INCLUDED? 5 Font Files – All Formats (ttf, otf, eot, woff, woff2)

  • Storybook Script
  • Storybook Left
  • Storybook Right
  • Storybook Alt-1
  • Storybook Alt-2
  • PDF Alternate Guide
  • Installation Guide PC and Mac

THÔNG TIN

Storybook Calligraphy Script

Storybook Calligraphy Script

Storybook Calligraphy Script

Storybook Calligraphy Script

Storybook Calligraphy Script

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI